Bipolär sjukdom präglas av en skiftning mellan att ena stunden vara manisk och full av energi och att en tid senare bli deprimerad, nedstämd och nästan apatisk.

Bipolär sjukdom

Ordet "bipolär" kommer från latinet och används för att beskriva något med två poler. Dvs. två motsatta ytterligheter som ställs motvarandra. Detta är en mycket lämplig benämning på denna mycket allvarliga sjukdom. Bipolär sjukdom eller bipolärt syndrom är mera känt som manodepressivitet. Ordet "mano" syftar på mani och är den ena polen i sjukdomstillståndet. Den andra är depressivitet som kännetecknas av ett mera passivt tillstånd. De två polerna är därmed ett hyperaktivt tillstånd som växlas med nedstämdhet och apati. Även om symtomen är allvarliga och tillståndet kan vara mycket farligt betraktas det som en godartad psykisk sjukdom. Med medicinering och behandling är patientens utsikter att hålla sig utan symtom goda.


Bipolär sjukdom typ 1

Bipolär sjukdom delas in i två huvudgrupper som betecknas 1 och 2. Bipolär sjukdom typ 1 förutsätter minst en manisk period men djupa depressioner är inget krav även om det förekommer ofta. Det viktiga är att de maniska perioderna är återkommande och växlande i styrka. Mer om bipolär sjukdom typ 1.


bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom typ 2

Bipolär sjukdom typ 2 kan man känna igen först och främst av en eller flera depressioner som åtföljs av ett hypomaniskt skov. Man kan även få humörförändringar, ledsenhet, irritabilitet och eufori. Även symtom på mani och allvarliga depressioner kan förekomma. Enklaste sättet att skilja på typ 1 och typ 2 är att 1:an kännetecknas mest av maniska perioder medan 2:an kännetecknas mer av depressiva. Mer om bipolär sjukdom typ 2.


Symtom på bipolär sjukdom

Symtomen kan växla från person till person. De kan också växla mellan olika perioder och ta sig olika uttryck. Det viktiga är "polariteten" mellan symtomen. Dvs. att patienten upplever starka skiftningar mellan ytterligheter. En person med manodepressivitet växlar mellan hyperaktiva och depressiva perioder. Perioderna kan vara olika långa och växla i intensitet. Vidare kan det finnas skillnader som det beskrivs ovan i de två typerna. I avsnittet "bipolär sjukdom - symtom" listar vi de vanligaste symtomen.


Hur ställs rätt diagnos?

Diagnosen är baserad på personens sjukdomshistoria, observationer av psykiater, annan vårdprofessionell samt de närstående. Kriterierna för denna sjukdom är symtomens typ (maniska och depressiva perioder) samt växlingarna mellan symtomen. Man undersöker på en öppen psykiatrisk mottagning dock om patienten inte är en fara för själv eller för andra. Det finns inga fysiska tester att använda vid diagnostiserande utan endast observation och samtal. Särskilt viktigt är det att kartlägga patientens sjukdomshistoria då ärftligheten har blivit påvisad genom ingående studier. Läs vidare om hur man diagnostiserar bipolär sjukdom.


Behandling av bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom går inte att bota men med en rätt behandling så är symtomens prognos god. Med hjälp av medicinering går symtomen att lindra och patienten kan vara symtomfri i åratal I behandlingen används stämningsstabiliserande läkemedel såsom litium, lamotrigin och valproat. Man kan även ge antiepileptika som också är effektiv för bipolär sjukdom. Vid en kombinationsbehandling används antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Allvarliga manier och depressioner kan ibland behöva sjukhusvård men då sker det oftast på patientens egen vilja. Om personen är i fara för sig själv eller andra i sin omgivning kan det ske med tvångsintagning. Läs vidare om behandling av bipolär sjukdom.


Leva med bipolär sjukdom

Med rätt medicinering så går det att leva ett normalt liv. Utan behandling finns det risk att patientens liv blir, i det närmaste, ohållbart. En person som lider av denna sjukdom har stora svårigheter att klara vardagslivet och försätter sig gärna i omöjliga situationer. De maniska perioderna kan resultera i en verklighetsfrämmande optimism och hyperaktivitet. Alla möjliga projekt startas upp men inget avslutas eller genomförs ordentligt. De storslagna planerna har en tendens att avlösa varandra och slår omvärlden med häpnad. I de depressiva perioderna kan patienten sjunka ner i djup melankoli och overksamhet. I vardagslivet kan saker som den personliga hygienen eller privatekonomin bli lidande med förödande konsekvenser. Det är knappast en underdrift att sjukdomen kan vara en prövning för de närstående då beteendet drabbar alla i omgivningen. Mer om detta i avsnittet "att leva med bipolär sjukdom".


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.