Bipolär sjukdom behandling

Vid en behandling av bipolär sjukdom förekommer både terapi och medicin i form av tabletter. Dessutom kan motion, en bra dygnsrytm och hälsosam mat påverka.

Bipolär sjukdom – behandling

Vid behandling av sjukdomen är det viktigt med stöd från sina nära och kära. Sjukdomen kan få långtgående sociala konsekvenser för den drabbade som inte kan klara av sitt vardagsliv. Det är inte ovanligt att den drabbade hamna i ekonomiska svårigheter, har svårt att behålla ett jobb eller förlorar sitt boende. Utöver det kommer den rent känslomässiga påfrestningen det innebär att försöka hantera en person med manodepressivitet.

behandling av bipolär sjukdom och depression tabletter

Vid behandling av en manodepressiv sjukdom så brukar man ge stämningsstabiliserande läkemedel. En behandling är både långsiktig och förebyggande på samma gång. litium har använts i många år och är den behandling som ger det bästa resultatet vid manodepressivitet. Men det är inte bara litium som fungerar. Även antiepileptiska och atypiska antipsykotiska läkemedel ger goda resultat och har visat stämningsstabiliserande effekt. När en patient genomgår sådan behandling sker det parallellt samtalsstöd och även psykoterapi. Den vanligaste formen av terapi är KBT (kognitiv beteende terapi) även om andra metoder används. Endast terapi kan också förekomma men utan medicinering är utsikterna för framgång dåliga. I samband med behandlingen rekommenderas också bra motionsvanor samt hälsosam kost.

Det är även viktigt att få så goda kunskaper om sin bipolära sjukdom som möjligt. Ökad kunskap, både hos patienten och de närstående, är en central del i behandlingen. Förbättrad kunskap kan göra patienten och de närstående mer uppmärksamma på symtomen. Det blir också lättare att leva med sjukdomen med en god förståelse för diagnosen. Viss självhjälp kan också ge goda resultat t.ex. avslappningsövningar och undvikande av alkohol/droger.

Behandling av bipolär sjukdom hos barn

Det finns ingen särskild behandlingsmetod för barn och unga. De behandlas på samma sätt som vuxna med bipolär sjukdom. Barn kan dock vara svårare att behandla då de är inte svarar på samma sätt som vuxna. För ett barn kan det vara svårt att delta i exempelvis KBT-terapi och det kan ibland verka skrämmande.

Samma typer av mediciner används men även här finns fallgropar. Symtomen är ofta mer komplexa och svårare att skilja från vanliga ”tonårsproblem”. Barn som befinner sig under utveckling kan också får fler biverkningar av medicinen. Därför blir det viktigt för läkaren att prova fram rätt dos och vara observant på effekterna. Överlag försöker de flesta läkarna att hålla medicineringen till ett minimum på psykofarmaka kan påverka barnets utveckling negativt.

När det gäller barn som är drabbade av manodepressivitet är det viktigt att behandlingen kommer igång så fort som möjligt. Det outvecklade barnet har svårare att hantera det komplexa känsloliv som följer med sjukdomen. Därmed är risken för allvarliga konsekvenser större. Ett barn med denna sjukdom kan lätt hemfalla åt missbruk, kriminalitet eller, i värsta fall, skada sig självt. Vidare är det en sjukdom som, om obehandlad, skapar ett livslångt lidande. Tidiga insatser kan ge stora vinster i förbättrad livskvalité och öka barnets chanser till ett normalt liv. Till det positiva höra att prognosen är tämligen god. Med rätt insatser i rätt tid har barnet alla möjligheter att lära sig leva med sin sjukdom. Bipoläritet är inte en sjukdom som behöver dominera en människas tillvaro.